Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Γενικές διατάξεις
 2. Ορισμοί
 3. Τύπος και πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 4. Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή και τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 5. Όροι καταγγελίας συμβάσεων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 6. Διαδικασία καταγγελίας
 7. Πνευματική ιδιοκτησία
 8. Τελικές διατάξεις
 1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
  1. Ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.
  2. Οι κανονισμοί καθορίζουν τα είδη και το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα , τους κανόνες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, τους όρους σύναψης και καταγγελίας συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.
  3. Κάθε Αποδέκτης της Υπηρεσίας, κατά τη λήψη μέτρων για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας , υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
  4. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις
   1. Ο νόμος για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα της 18ης Ιουλίου 2002 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 144, στοιχείο 1204, όπως τροποποιήθηκε),
   2. Ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014. (Εφημερίδα των Συντακτών 2014, άρθρο 827),
   3. Νόμος του Αστικού Κώδικα της 23ης Απριλίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε) και άλλες σχετικές διατάξεις του πολωνικού δικαίου.
 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
  1. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – η φόρμα που διατίθεται στον Ιστότοπο. Να επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας να επικοινωνεί απευθείας με τον πάροχο της υπηρεσίας.
  2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – οι παρόντες κανονισμοί της Ιστοσελίδας.
  3. ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Contentation sp. z o.o., διεύθυνση καταστατικού: 22 Piastów Avenue, 71-064 Szczecin, διεύθυνση παράδοσης: όπως παραπάνω, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Szczecin-Centrum στο Szczecin, XIII Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους: PLN 50.000,
  4. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
  5. ΧΡΗΣΤΗΣ – ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ή μια οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία έχει παραχωρηθεί από το νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα, που χρησιμοποιεί την Ηλεκτρονική Υπηρεσία.
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – μια υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας.
  7. NEWSLETTER – Ηλεκτρονική Υπηρεσία που επιτρέπει στον Πελάτη να εγγραφεί και να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες από τον Πάροχο Υπηρεσιών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Πελάτης.
 3. ΕΊΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
  1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών επιτρέπει μέσω της Ιστοσελίδας τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών όπως:
   1. Χρήση της φόρμας επικοινωνίας,
   2. Χρήση ενημερωτικού δελτίου,
  2. Η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Αποδέκτες Υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς.
 4. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΚΑΙ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
  1. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ στοιχείο. 1 των Κανονισμών από τον Πάροχο Υπηρεσιών είναι δωρεάν.
  2. Η περίοδος για την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση:
   1. Η σύμβαση για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που συνίσταται στη δυνατότητα αποστολής μηνύματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και λύεται τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος ή της παύσης αποστολής του από τον Πελάτη.
   2. Η συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που συνίσταται στη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
  3. Τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών:
   1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
   2. πρόσβαση μέσω email,
   3. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο,
   4. Ενεργοποίηση των Cookies και της Javascript στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
  4. Ο παραλήπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα κατά τρόπο σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό της προσωπικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  5. Ο πελάτης υποχρεούται να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά.
  6. Ο παραλήπτης απαγορεύεται να παρέχει παράνομο περιεχόμενο.
 5. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
  1. Καταγγελία της σύμβασης για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών:
   1. Μια σύμβαση για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συνεχούς και απεριόριστου χαρακτήρα (π.χ. χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου) μπορεί να καταγγελθεί.
   2. Ο Λήπτης της υπηρεσίας μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας σχετική δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].
   3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συνεχούς και αέναου χαρακτήρα σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ιδίως όταν παρέχει περιεχόμενο παράνομης φύσης μετά από προηγούμενη αναποτελεσματική αίτηση για παύση των παραβιάσεων με τον καθορισμό κατάλληλης χρονικής περιόδου. Η Συμφωνία σε μια τέτοια περίπτωση λήγει μετά από 7 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης πρόθεσης καταγγελίας της Συμφωνίας (περίοδος προειδοποίησης).
   4. Η καταγγελία οδηγεί στη λήξη της έννομης σχέσης με ισχύ για το μέλλον.
  2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών και ο Πελάτης μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή με αμοιβαία συμφωνία.
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ
  1. Παράπονα σχετικά με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών:
   1. Παράπονα σχετικά με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].
   2. Στο παραπάνω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλείστε να αναφέρετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία της παρατυπίας και τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν σημαντικά την επεξεργασία της καταγγελίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών.
   3. Η επεξεργασία των καταγγελιών από τον Πάροχο υπηρεσιών πραγματοποιείται αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών.
   4. Η απάντηση του Παρόχου Υπηρεσιών στην καταγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που έχει δηλωθεί στην καταγγελία ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρέχει ο Πελάτης.
 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
  1. Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο απολαμβάνουν προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελούν ιδιοκτησία του ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου. , Χωρίς τη συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών.
  2. Οποιαδήποτε χρήση από οποιονδήποτε, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών, οποιουδήποτε από τα στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόμενο και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων του Παρόχου Υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε αστική και ποινική ευθύνη.
 8. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
  1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της Ιστοσελίδας συνάπτονται σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο.
  2. Εάν οποιοδήποτε μέρος των κανονισμών δεν συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι σχετικές διατάξεις του πολωνικού δικαίου εφαρμόζονται στη θέση της αμφισβητούμενης διάταξης των κανονισμών.